Francisco Cândido Xavier

Biografiaj Trajtoj Franchjo Xavier

 

1)  NASKIGHO. INICIGHO EN SPIRITISMO

La plej granda kaj fekunda psikografia mediumo en la mondo kaj en chiuj tempoj naskighis en Pedro Leopoldo, modesta urbo de la Shtato Minas Gerais, Brazilo, en la 2-a de Aprilo 1910. Ekde 1959 li loghas en la samshtata urbo Uberaba. Li nur ricevis la unuagradan instruadon.

Gepatroj: João Cândido Xavier kaj Maria João de Deus, elkarnighintaj resp. en 1960 kaj 1915.

Malfacila infaneco: li estis komizo en butiko kaj publika oficisto emeritita en 1958.

En la 7-a de Majo 1927, li cheestas sian unuan spiritisman seancon. Ghis 1931 li psikografie ricevas multe da poemoj kaj mesaghoj, el kiuj pluraj estis publikigitaj, sen lia scio, sub la autornomo F. Xavier. En tiu sama jaro li unuafoje vidas la Spiriton Emmanuel, kiu ghis nun restas lia nedisigebla spirita mentoro.

 

2) LA KNABO FRANCHJO

Ekde la kvarjara agho la vivo de la knabo Franchjo estis karakterizita per kuriozaj fenomenoj. Lia patro ech kredis, ke oni anstatauigis lian veran filon per tiu alia infano... Kiel stranga ja estis tiu filo!... Edukita en la katolika religio, la knabo pie preghadis, kiel al li instruis lia amata patrineto, S-rino Maria João de Deus, kiu lasis lin en orfeco, kiam li ankorau aghis 5 jarojn. Sub la premo de grandaj konfliktoj kaj plej akraj malfacilajhoj, la knabo kreskadis, chiam pura kaj bona, tute ne inklina al ia fiesprimo, al ia malobea ago. Sed la amikaj "ombroj" lin ne forlasis... Li interparoladis kun la elkarnighinta patrineto, audis konsolantajn vochojn. En la lernejo li sentis, ke ili apudestas kaj lin helpas che la ordinaraj taskoj. Efektive, la unuaj jaroj de lia vivo faris en li profundajn impresojn, kaj tiujn jarojn li neniam forgesis... La bezono perlabori ekde frua agho por helpi en la mastrumaj elspezoj signifis por lia vivo, kiel li mem asertas, netakseblan benon. Vere, la malsano ankau frue venis por lin chiam kompanii. Unue che la pulmoj dum lia teksista laborado; poste æe la okuloj; nuntempe estas la vico de la brustangino.

 

3) KOMENCO DE LA MEDIUMATO

Francisco Cândido Xavier (Franchjo Shavjer') publike komencis sian mediuman mision en la 8-a de Julio 1927, en la urbo Pedro Leopoldo. Aghante 17 jarojn, li ricevis siajn unuajn mediumajn paghojn. En memorinda nokto, la Spiritoj komencis unu el la plej belaj entreprenoj en la tuta historio de la Homaro. Dek sep paperfoliojn ili plenigis per teksto pritraktanta la devojn de kristana spiritisto. Pri tio rakontas Franchjo Xavier mem:

"(...) Estis nokto preskau frosta, kaj miaj chetablaj kunuloj sekvis, scivolaj kaj kortuþitaj, la movojn de mia brako. Ne granda estis la chambro, sed che la komenco de tiu unua transsendo de ia Transtomba komunikajho, mi vidas min ekster mia karna korpo, tamen apud ghi. Kaj dum la spirita kuriero skribis tiujn al mi dedichitajn dek-sep paghojn, mia ordinara vidado spertis signifoplenan aliighgon. Malaperis la nin chirkauantaj muroj. La tegmento kvazau malfarighis, kaj, rigardante al la supro, mi povis vidi stelojn trembrilantajn en la nokta mallumo. Sed, turninte la okulojn al la chambro, mi rimarkis, ke tuta aro da amikaj Spiritoj fiksas sur min simpatian kaj bonkoran rigardon, kaj en ilia esprimo mi divenis, per spontanea telepatio, ke ili silente kuraghigas min al la plenumota laboro, chefe per la admono, ke mi timu nenion koncerne al la irota vojo."

 

4) EMMANUEL KAJ DU ADMONOJ KONCERNANTAJ LIAN TUTAN VIVON

Emmanuel, en la unuaj tempoj de la mediuma agado de Franchjo Xavier, donis al li du bazajn instruadmonojn por plenumo de lia estonta laboro. La malobservo de nur unu el ili nepre fiaskigos la tuton. Jen la unua:

- "Chu vi vere pretas labori per la mediumeco kun Jesuo?

- Jes, se la bonaj Spiritoj min ne forlasos... - respondis la mediumo.

- Vi ne estos forlasita - asertis Emmanuel - sed, por chi tion certigi al vi, vi nepre laboru, studu kaj praktiku la bonon.

- Kaj chu vi opinias min kapabla por tia devontigo?

- Sendube, se nur vi observos la tri bazajn kondichojn por la Servado...

Char la spirita Protektanto restis silenta, la junulo demandis:

- Kiu estas la unua?

La respondo venis, firma:

- Disciplino.

- Kaj la dua?

- Disciplino.

- Kaj la tria?

- Disciplino."

Pri la dua plej grava admono de Emmanuel la mediumo rakontas: "- Mi memoras, ke en unu el liaj unuaj kontaktoj Emmanuel al mi sciigis, ke li intencas longe laboradi kun mi, sed por tio mi devos antau chio strebi al la praktikado de la instruoj de Jesuo kaj de la lecionoj de Allan Kardec. Li ankorau avertis, ke se iam li, Emmanuel, al mi konsilos ion nekonforman al la instruoj de Jesuo kaj Kardec, mi devos forgesi lin kaj resti che Jesuo kaj Kardec."

 

5) LITERATURA VERKADO

En 1932, la Brazila Spiritisma Federacio publikigas lian unuan libron, nome la faman "Transtomba Parnaso"; nun pli ol 400 estas la nombro de la verkoj, kiujn li psikografie skribis. Pluraj jam estas tradukitaj kaj eldonitaj en la lingvoj hispana, Esperanto, franca, angla, japana, greka, k.a. Vivante lau morale pura konduto, efektive humila kaj simpla, Franchjo Xavier neniam havigis al si ian ajn profiton el la mediumeco. Lia intima kaj publika vivo estas chiel esplorata de la amaskomunikiloj parola, skriba kaj televida. Mokoj kaj malicaj kritikoj lin ofte trafas, sed li ilin suferas kun vera kristana sinteno. Li vojaghis kun la mediumo Waldo Veira al Usono kaj Europo, kie ili vizitis Anglion, Francion, Italion, Hispanion kaj Portugalion, æiam en la servo de la Spiritisma Doktrino. Nuntempe Franchjo Xavier estas figuro kun renomo nacia kaj internacia, liaj intervjuoj vekas la atenton de miloj da personoj, ech de tiuj seninterese rilatantaj al Spiritismo; li jam aperis en televidaj programoj, kie li respondis al plej diversaj demandoj surbaze de la spiritismaj instruoj. Pluraj urboj aljughis al li la titolon de Honora Civitano: Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, Franca, Campinas, Santos, Catanduva, en la Shtato Sankta Paulo; Uberlândia, Araguari kaj Belo Horizonte, en la Shtato Minas Gerais; Campos, en la Shtato Rio de Janeiro, ktp, ktp. El la libro, kiujn li psikografie ricevis, jam vendiøis pli ol 12 milionoj da ekzempleroj nur inter tiuj 88 eldonitaj de la Brazila Spiritisma Federacio.

"Transtomba Parnaso", kiu estis publikigita la unua en 1932, elvokis (kaj pruvis) la demandon pri la identeco de la spiritaj autoroj de la mediumaj literaturaj verkoj, dank'al la spontanea manifestigho de tiaj kritikistoj, kiel Humberto de Campos, kiu tiam ankorau estis inter la vivantoj, kiel Agripino Grieco, nacirenoma, rigora literatur-kritikisto, Zeferino Brasil, gaucha poeto, Edmundo Lys, kronikisto, Garcia Júnior, ktp. En sia antauparolo al "Transtomba Parnaso", Manuel Quintão asertis: "Romantikismo, Kondorismo, Parnasismo, Simbolismo tie paradas per charmajhoj el sonoj kaj koloroj, atestante, ne plu subjektive sed ja plej objektive, la transvivon de siaj adeptoj. Ni legas Casimiro-n kaj reghuas "Printempoj"; recitas Castro Alves kaj sentas "Flosantaj Shaumoj"; deklamas Junqueiro kaj memoras "La Morto de Don Johano"; legas Augusto dos Anjos kaj elvokas "Mi". Historiaj romanoj formas la Roman serion, konsistantan el: "Antau 2000 jaroj...", "Post 50 jaroj", "Saluton, Kristo!", "Paulo kaj Stefano", kiuj instigis Roberton Macedo verki "Histori-Geografian Glosaron pri la Romanoj de Emmanuel", ian klarigan studon pri la historiaj eventoj menciitaj en tiu verkaro. "Antau 2000 jaroj..." rakontas pri la enkarnigho de Emmanuel en la tempo de Jesuo. Diktita de Humberto de Campos (Spirito), aperas en 1938 la diskutata verko "Brazilo, Koro de l' Mondo, Patrolando de la Evangelio", kiu prezentas la historion, lau spirita perspektivo, de nia patrolando kaj de la al ghi ligitaj eventoj. Revelaci-karaktera, doktrina kaj scienca estas la serio Andreo Ludoviko, konsistanta el rimarkinde gravaj verkoj, kies plimulto kompletigas, koncerne la vivon postmortan, pli frue aperintajn verkojn, kiel tiujn de Swedenborg, Andrew Jackson Davis, Alphonse Cahagnet, G. Vale Owen kaj aliaj. Al tiu serio apartenas: "Nia Hejmo", "La Kurieroj", "Misiuloj de la Lumo", "Laboristoj de la Eterna Vivo", "En la Pli Granda Mondo", "Kristana Agendo", "Liberigho", "Inter la Tero kaj la Chielo", "Sur la Kampo de la Mediumeco", "Ago kaj Reago", "Evoluo en Du Mondoj", "Mekanismoj de la Mediumeco", "Spiritisma Konduto", "Sekso kaj Destino", "Senobsedigo", "Kaj la Vivo Daýras Plu". Partnere kun la mediumo Waldo Vieira, Franchjo Xavier psikografie ricevis 17 verkojn. La eksterordinaran mediuman kapablon de Franchjo Xavier atestas la granda nombro da plej altrangaj spiritaj autoroj, kiuj pere de li manifestighas. Pluraj el liaj libroj estis adaptitaj al teatra enscenigo kaj al radio kaj televido sub la formo de noveloj.

La psikografio estas la plej konata mediuma kapablo de Franchjo Xavier. Sed aliajn kapablojn li posedas kaj konstante praktikas, kiel la mediumecoj paroliva (psikofonio), vidiva, audiva, medicin-preskriba (receptista), k.a. Sian vere apostolan vivon la mediumo dedichis al la suferantoj kaj senhavuloj, venintaj de plej foraj regionoj, krom ankau al la mediumaj laboroj, por kiuj li akceptas absolute nenian ajn pagon. La autorrajtojn li sen ia profito forcedas al pluraj Spiritismaj Eldonejoj kaj Societoj, ekde sia unua libro.

Lia vivo kaj lia verkaro estis objekto de multaj intervjuoj per radio kaj televido, krom ankau de komentarioj en gazetoj kaj revuoj, spiritismaj au ne, kaj en libroj, el kiuj menciindas: libreto titolita "Pinga-Fogo, Intervjuoj", publikigita de la Instituto por Spiritisma Disvastigo, el urbo Araras; "Tridek Jarojn kun Franchjo Xavier", de Clovis Tavares; "En la Mondo de Franchjo Xavier", de Elias Barbosa; "Belaj Kazoj de Franchjo Xavier", de Ramiro Gama; "40 Jarojn en la Mondo de la Mediumeco", de Roque Jacinto; "La Psikografio antau la Tribunaloj", de Miguel Timponi; "Amo kaj Sagho de Emmanuel", de Clovis Tavares; "Cheesto de Franæjo Xavier", de Elias Barbosa; "Franchjo Xavier Petas Permeson", de Frato Saýlo, pseýdonimo de Herculano Pires; "Nia Amiko Xavier", de Luciano Napoleão; "Franæjo Xavier, la Nuntempa Sanktulo" kaj "La Malliberulo de Kristo", de R. A. Ranieri; "Franchjo Xavier - Misio de Amo", de la Spiritisma Unuiøo de la Shtato Minas Gerais; "La Vivoj de Franchjo Xavier", de Marcel Souto Maior, ktp.

 

6) LA AMO DE FRANCHJO XAVIER AL JESUO

Deklaro de Franchjo Xavier: "(...) Dio konsentu al mi la ghojon chiam ankorau laboradi por la Granda Afero de Jesuo, Nia Sinjoro kaj Majstro. Detempe de mia infaneco, impresas min la figuro de la Kristo. Perdinte la patrinon en la agho de kvin jaroj, mi, sekvante shiajn instruojn, ekkredis al Li, char mi estis certa pri tio, ke Li min subtenos. Kondukite al fremda domo, en kiu mi estis spertonta multe da malfacilajhoj por daure vivi, mi memoradis Lin kun la konvinko, ke Li estas potenca kaj kompatema amiko, kiu min provizos per rezistaj rimedoj. Kaj kiam la unuan fojon mi vidis mian elkarnighintan patrinon, havante en mia kapo nenian scion pri la interreligiaj konfliktoj, kiuj disigas la Homaron, mi petis, ke shi donu al mi sian benon, lau la kutimo en nia familio, kaj kion mi al si demandis mi nun klare memoras:

- Panjo, chu estis Jesuo, kiu sendis vin por nin forkonduki?

Shi ridetis kaj respondis:

- Jes, sed Jesuo deziras, ke vi, miaj disigitaj filoj, chiam ankorau atendu min...

Mi, kvankam plorante, akceptis kion shi diris, char la aludo al Jesuo min trankviligis. Kiam mia patro duafoje edzighis kaj mia dua patrino sendis voki min che shi, mi, rimarkante shian naturan bonecon, demandis:

- Chu estis Jesuo, kiu sendis vin por rekolekti nin?

Shi respondis:

- Franchjo, tion mi ne scias...

Sed tiel granda estis mia fido, ke mi asertis al shi:

- Jes, estis Li mem... Kiam mia patrino aperas al mi, shi chiam diras, ke Li sendos iun por nin rekonduki al nia domo.

Kaj Jesuo chiam estis kaj estas en miaj rememoroj kiel Potenca kaj Bona Protektanto, ne foririnta, ne malproksima, sed ja chiam proksima, ne indiferenta al niaj homaj obstakloj, sed ja chiam pli kaj pli aganta kaj viva.

 

7) LASTAJ INFORMOJ

En 1977, Franchjo Xavier atingis 70-jaran senchesan mediuman agadon. Tiu agado, kun plej alta spirita karaktero, celis la bonon de la Homaro kaj tuþis ties plej diversajn apartajhojn. Ghis la nuna dato, oktobro 1997, Francisco Cândido Xavier jam psikografie ricevis pli ol 400 (kvarcent) mediumajn verkojn de centoj da spiritaj autoroj. Ili tre diversas per malsamaj formoj, nome poemoj, romanoj, rakontoj, kronikoj, historio universala kaj de Brazilo, scienco, religio, filozofio, porinfana literaturo, ktp. Tagojn kaj noktojn li oferadas al siaj similuloj, koste de sia sano. Organaj malsanoj akompanis lin dum la juneco kaj la plenagheco. Hodiau, che la benataj 87 jaroj de sia korpa ekzistado, la organaj malfacilajhoj chiam ankorau portas problemojn al li. Gravas rimarkigi, ke la okulmalsanoj kaj kirurgiaj operacioj neniam malhelpis lin plenumi, fidele kaj digne, sian mision de subteno al la bezonuloj. Unu sola estas lia sinteno, nur unu regulon li obeas: amon al la proksimulo, seninteresigho pri la materiaj havajhoj, ekskluziva kaj konstanta zorgo pri la felicho de la proksimulo. Richuloj kaj malrichuloj, maljunuloj kaj infanoj, viroj kaj virinoj de chiuj sociaj rangoj trovas che la homo kaj che la mediumo Franchjo Xavier chion, kion ili bezonas por sia intima renovigho, por sia kreskado lau scio kaj boneco.

Francisco Cândido Xavier estas donaco de la Supro al la 20-a Jarcento, kies valoroj plirichighas per lia vivo de kondutekzempla civitano, per miloj da psikografiaj mesaghoj, kiuj kvazau kaskadoj el paco kaj lumo, amo kaj instruo, fekundigas la planedan grundon, sub la luma superrigardo de la Spirito Emmanuel.

 

NOTO DE LA BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO

Por tiu chi teksto estis konsultitaj kaj uzitaj jenaj verkoj:

# A Psicografia ante os Tribunais (La Psikografio antau la Tribunaloj). / Miguel Timponi. / FEB - 5ª eld.,1978.

# Brasil, Mais Além! (Brazilo, Pli Transen!). / Duílio Lena Bérni. / FEB - 5ª eld., 1994.

# Chico Xavier - Mandato de Amor (Franchjo Xavier - Misio de Amo). / União Espírita Mineira (Spiritisma Unuigho de la Shtato Minas Gerais), 1992.

# Chico Xavier – Mediunidade e Coração (Franchjo Xavier - Mediumeco kaj Koro). / Carlos A. Bacelli. / Instituto Divulgação Ed. André Luiz, 1985.

# Espiritismo Básico (Baza Spiritismo). / FEB - 4ª eld., 1995.